เวอร์เนีย (VERNIER CALIPER)                 ไดอัลเกจ (DIAL INDICATOR)              ไมโครมิเตอร์ (MICROMETER)
Visitors: 75,995